ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERTAZ
(branche-organisatie technische handel)

 

 Klik hier voor de PDF versie. 

 

 

 

       ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

       VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP:

 

       VAN DOOREN B.V.  /  GLL B.V.

 

       In de Cramer 17

 

       6411 RS  HEERLEN

 

       ==============================================

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

 

ARTIKEL 1TOEPASSELIJKHEID

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop -- of van overeenkomsten van welke aard ook -- welke met ons worden gesloten.

 

 1. Alle van deze voorwaarden afwijkende en/of aanvullende bedingen zijn alleen van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst, waarbij /ten behoeve waarvan zij zijn gemaakt.

 

 1. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat alléén de onderwerpelijke voorwaarden van toepassing zijn op hun overeenkomsten. Alle van een ander of anderen afkomstige algemene voorwaarden en/of bedrijven -- in welke vorm dan ook -- zijn alleen van toepassing indien wij schriftelijk te kennen gegeven hebben daarmee akkoord te gaan.

 

 

ARTIKEL 2AANBIEDINGEN

 

 1. Alle aanbiedingen -- in welke vorm dan ook -- geschieden geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door ons te kennen gegeven wordt.

 

 1. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtopgaves e.d. opgenomen gegevens zijn niet bindend, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn opgenomen in een door partijen getekend contract of in een door ons ondertekende opdrachtbevestiging.

 

 1. De in of bij aanbiedingen/offertes verstrekte gegevens mogen niet aan derden ter inzage worden gegeven.

 

 1. De bij offerte genoemde prijzen zijn vrijblijvend en gelden voor levering af magazijn, exclusief omzetbelasting c.q. B.T.W..

 

 1. Gegevens verstrekt door ons in aanbiedingen/offertes, prijsopgaven, drukwerken e.d. zijn zonder bericht voor wijziging vatbaar. Deze gegevens binden ons niet.

 

 1. Wij behouden ons het recht voor om goederen die als zijnde in voorraad zijn aangegeven in de periode tussen aanbod en acceptatie van aanbod alstoch aan derden te leveren en deswege niet meer uit voorraad aan de koper te leveren.

 

 

 

ARTIKEL 3TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 

 1. Overeenkomsten van koop en verkoop, alsmede alle overige overeenkomsten, komen eerst tot stand na schriftelijke bevestiging van de order of opdracht van onze kant, dan wel bij gebreke daarvan, door feitelijke uitvoering door ons van de overeenkomst.

 

 1. Geringe of gebruikelijke afwijkingen in hetgeen waartoe wij ons verplichten bij schriftelijke bevestiging zijn toegestaan.

 

 1. Onze vertegenwoordigers en/of buitendienstmedewerkers zijn niet bevoegd om overeenkomsten, wijzigingen daarvan of nadere overeenkomsten te doen ontstaan, tenzij zij door ons daartoe per overeenkomst schriftelijk bevoegd verklaard zijn.

 

 1. Aanvullingen op of wijzigingen van gesloten overeenkomsten kunnen alleen schriftelijk geschieden en dienen steeds door de betrokken partijen te zijn ondertekend. Pas na ondertekening onzerzijds zijn aanvullingen of wijzigingen bindend.

 

 

ARTIKEL 4 : LEVERING EN LEVERTIJD

 

 1. De levering geschiedt af magazijn. Behoudens anders overeengekomen zijn de transportkosten voor rekening van de koper.

 

 1. Indien enig termijn voor levering van goederen of het verrichten van werkzaamheden is overeengekomen houdt dit alleen in, dat wij naar beste vermogen de overeengekomen termijn in acht zullen nemen. Levertijden worden bij benadering vastgesteld, ervan uitgaande dat wij kunnen blijven arbeiden als ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en wij de nodige materialen als gewoonlijk krijgen toegeleverd.

 

 1. Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij nimmer het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, en laat de verplichtingen der wederpartij onverlet.

 

 1. De levertermijn gaat eerst in wanneer de overeenkomst conform het bepaalde in artikel 3 van deze voorwaarden door ons is aangegaan en wanneer de wederpartij al haar verplichtingen -- uit welke hoofde dan ook -- jegens ons tot dan toe bestaande is nagekomen.

 

 1. Indien onze mogelijkheden om te leveren ten gevolge van machineschade, grondstofgebrek, bedrijfs- of vervoersstoringen, of door van buiten komende overmacht ( zoals bijvoorbeeld werkstaking of overheidsmaatregelen) verhinderd worden, wordt de leveringstermijn van rechtswege verlengd, zonder dat de wederpartij enig beroep op schadevergoeding van onze kant kan doen. In dat geval behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, waarbij de wederpartij eveneens geen beroep op nakoming en/of schadevergoeding toekomt.

 

De wederpartij kan, nadat wij te kennen hebben gegeven niet te zullen nakomen, eveneens te kennen geven deze overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In geval van tijdelijke of blijvende overmacht wordt uitdrukkelijk uitgesloten dat van belang is of de omstandigheden die de verhindering opleveren te voorzien waren.

 

Wel kunnen wij in dat geval -- alvorens een en ander als ontbonden te beschouwen -- deelleveranties van de oorspronkelijke overeenkomst doen plaatsvinden. Deze deelleveranties gelden als aparte overeenkomsten en derzelver nakoming.

 

 1. De wederpartij is gehouden de goederen die onderwerp zijn van koop/verkoop of van andersoortige overeenkomsten in ontvangst te nemen of af te halen binnen twee werkdagen nadat hiervan door ons kennis is gegeven dat de goederen ter beschikking zijn gesteld. Indien de goederen na leveringstermijn of na kennisgeving van de terbeschikkingstelling niet tijdig worden afgenomen door de wederpartij, staan deze voor zijn rekening en risico te zijner beschikking. De kosten (o.a. opslag en renteverlies), schaden en interesten zijn alsdan voor rekening van de nalatige partij.

 

 1. De gekochte goederen worden geacht te zijn geleverd na verstrijken van twee werkdagen als in het voorgaande lid voormeld, danwel na bezorging aan het adres van de koper, zodat vanaf dat tijdstip de betalingstermijn gaat lopen (artikel 8, onder 1).

 

 1. Elke afwijking van de hiervoren vermelde bepalingen kan alleen schriftelijk en met ondertekening van ons geschieden.

 

 

ARTIKEL 5 : PRIJZEN

 

 1. Alle prijzen zoals in de order en/of haar bevestiging zijn opgenomen, zijn gebaseerd op de grondstofprijzen, materiaalprijzen loonkosten, vervoerskosten, fiscale lasten, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren zoals deze geldend zijn op de dag van het sluiten van de overeenkomst.

 

 1. Indien na de totstandkoming der overeenkomst de kosten van voormelde prijsbepalende factoren stijgen, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs (prijzen) met doorberekening van de B.T.W. evenredig te verhogen.

 

 1. Indien prijzen zijn uitgedrukt in vreemde valuta en na het sluiten der overeenkomst de koers ten opzichte van deze valuta ten opzichte van de Euro voor ons nadelig gewijzigd is, worden de prijzen gewijzigd in dier voege, dat de tegenwaarde in Euro gelijk blijft aan die ten tijde van het sluiten der overeenkomst.

 

 

ARTIKEL 6 : BETALING

 

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

 

 1. Indien wij zulks verlangen is de wederpartij gehouden tot gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling.

 

 1. Bij betaling in termijnen -- die door ons schriftelijk moet zijn goedgekeurd -- is de gehele (restant) koopprijs steeds onmiddellijk opeisbaar indien er geen stipte betaling van een termijn heeft plaatsgevonden op de vervaldag zoals overeengekomen.

 

 1. Indien de betaling niet geschied is binnen de daarvoor gestelde termijn, is de wederpartij -- zonder dat enige aanmaning tot betaling is vereist -- aan ons vanaf factuurdatum een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

 

 1. De wederpartij is naast de koopprijs steeds de hieronder vermelde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd indien wij onze vordering ter inning uit handen moeten geven.

      De buitengerechtelijke incassokosten zijn:

 • 15 % van het aan ons verschuldigde, indien dit bedrag lager is dan € 1.361,34 exclusief B.T.W. met een minimum van € 22,69;
 • 10 % van het verschuldigde indien dit bedrag € 1.361,34 of hoger is, te rekenen exclusief B.T.W..

 

Uit het enkele feit, dat wij de inning van het verschuldigde aan een derde uit handen gegeven hebben blijkt de gehoudenheid tot betaling alsmede de grootte van deze buitengerechtelijke incassokosten.

 

 1. Al onze vorderingen jegens de wederpartij -- uit welke hoogte dan ook -- worden onmiddellijk en zonder enig verzoek of sommatie geheel opeisbaar in geval hij surséance van betaling vraagt, in staat van faillissement verklaard wordt, er enig beslag op zijn goederen en/of vorderingen wordt gelegd, bij ondercuratelestelling, bij overlijden, in geval van liquidatie of in geval van ontbinding.

 

 1. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.

 

 1. Bij niet tijdige betaling hebben wij het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op vergoeding van onkosten, winstderving en overige schade.

 

 1. De wederpartij kan niet betaling weigeren met een beroep op gebrekkige of onvolkomen levering, indien zulke levering niet door ons schriftelijk als zodanig erkend wordt.

 

 

ARTIKEL 7 : OVERMACHT EN SCHADEVERGOEDING

 

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: elke omstandigheid waarmee wij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kan houden, dan wel behoefde te houden, en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door partijen kan worden verlangd, zoals oorlog of oorlogsdreiging, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, molest, ijsgang, vorst, storm en andere de natuur betreffende omstandigheden, werkstaking of bedrijfsstagnatie, watersnood, brand, ontploffing en chemische reactie, die op enigerlei wijze de productie, opslag, het vervoer of de distributie van de te leveren zaken verhinderen of bemoeilijken.

 

 

ARTIKEL 8: BETALING AAN VERTEGENWOORDIGERS/

BUITENDIENSTMEDEWERKERS

 

Onze vertegenwoordigers en buitendienstmedewerkers hebben geen volmacht om betalingen te accepteren. Wij erkennen geen betalingen aan deze medewerkers, zodat -- indien wel geschied -- er door hen geen kwijting kan worden verleend en wij ten volle alle incassorechten behouden.

 

 

ARTIKEL 9 : ZEKERHEIDSSTELLING

 

Wij zijn altijd gerechtigd om, voordat wij tot (af)levering overgaan of daarmee doorgaan, van de wederpartij te vorderen dat zij zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens ons.

Wij kunnen zekerheidsstelling ondermeer vorderen in de vorm van pand, hypotheek of eigendomsoverdracht tot zekerheid van haar toebehorende zaken of invorderingen, in het laatste geval te doen in de vorm van cessie.

Weigert de wederpartij het verschaffen van een zekerheidsstelling dan kunnen wij de overeenkomst(en) als ontbonden beschouwen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

 

 


 

ARTIKEL 10 : EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

 1. Zolang de wederpartij -- koper -- geen volledige betaling terzake van geleverde goederen of diensten heeft verricht, blijven de door ons geleverde goederen voor rekening en risico van de wederpartij, hetzij onverwerkt hetzij verwerkt, eigendom van ons.

 

 1. Wij zijn -- onverminderd onze rechten op vergoeding van kosten, schaden en interesten -- te allen tijde gerechtigd om in het geval dat de wederpartij zijn verplichtingen uit overeenkomst niet nakomt, zonder ingebrekestelling onze goederen en materialen in welke staat en waar ook zich bevinden zonder gerechtelijke tussenkomst terug te nemen.

 

 1. Indien onder de wederpartij beslag -- uit welke hoogte dan ook --, op goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, gelegd wordt, dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld te informeren over de onrechtmatigheid van dit bedrag. Tevens dient hij ons onmiddellijk in kennis te stellen van deze beslaglegging.

De wederpartij is gehouden ons alle kosten, welke wij ter opheffing van het beslag dienen te maken -- daaronder begrepen de kosten van een eventuele procedure -- volledig te vergoeden.

 

 

ARTIKEL 11 : AANSPRAKELIJKHEID

 

 1. Uitdrukkelijk sluiten wij elke aansprakelijkheid voor schade -- middellijk of onmiddellijk geleden -- ontstaan door ons geleverde goederen of verrichte diensten uit.

Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schaden aan de werktuigen of gebouwen waarin door ons geleverde goederen getransporteerd of opgeslagen worden, ontstaan door door ons geleverde goederen.

 

 1. Wij zijn nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertragingen in de levering van goederen.

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Uw privacy

Van Dooren is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de website www.vdooren.nl van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Van Dooren houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. 

Verwerking van persoonsgegevens
Van Dooren legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u zich abonneert op de Van Dooren-nieuwsbrief, diensten en/of producten van Van Dooren afneemt of anderszins contact heeft met Van Dooren. Van Dooren gebruikt deze gegevens voor de ontwikkeling van producten en diensten en om leden/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht Van Dooren rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over producten of diensten of wanneer u uw toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wilt intrekken (overigens kan dat laatste ook door gebruik te maken van de afmeldlink in het bericht), dan kunt u een briefje te sturen naar Van Dooren, Muntstraat 6, 6301 BW Valkenburg.

Klikgedrag
Op de website van Van Dooren worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Van Dooren haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van cookies
Van Dooren maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens die of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van Van Dooren-site voor u gemakkelijker te maken. Daarnaast maakt Van Dooren ook gebruik van een speciaal cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van dit cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Van Dooren.nl en andere websites
Op de site van Van Dooren treft u een aantal links aan naar andere websites. Van Dooren kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
Van Dooren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Van Dooren.

4 oktober 2012.